ميلاد حضرت فاطمه زهرا و روز مادر مبارک ياد

Mommy, I love you
For all that you do.
I'll kiss you and hug you
'Cause you love me, too.
You feed me and need me
To teach you to play,
So smile 'cause I love you
On this Mother's Day.
 
20a6h37.jpg
 
به ياد آر چشماني را كه بر تو نگران بودند
 
به ياد آر دستاني را كه شب ها با نوازش هاي خود دردهاي تو را تسكين مي دادند
 
به ياد آر دلي را كه به خاطر تو زخم ها خورده است
 
آن هنگام زانو بر زمين بگذار و موهبت مادر را سپاس دار
/ 0 نظر / 19 بازدید